Winkelwagen

Winkelwagen

Als u al geregistreerd bent, log dan hier in

Verzendgegevens
Zelfde als factuuradres
Edit current shipping address
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
   

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

U moet eerst uw factuur/verzend-gegevens invullen voordat de mogelijke verzendopties in uw land getoond kunnen worden

 
Totaal:
0,00 €
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Akkoord

Bestellen via de webwinkel van Leef(je)wijzer houdt in dat men akkoord gaat met de hiernavolgende voorwaarden.

Artikel 2 Draagwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.

Artikel 3 Wijziging

Bij wijziging van deze voorwaarden zijn de voorwaarden geldig die op dat moment vermeld staan op de webwinkel. De koper aanvaardt deze integraal. Elk tegenstrijdig beding, uitgaande van de koper, is nietig, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding onzerzijds.

Artikel 4 Verkoper

Leef(je)wijzer

Streep 23 

2520 Broechem

Telefoon : 0032 3 293 03 12

E-mail: leefjewijzer@gmail.com

Website: www.leefjewijzer.be

BTW nummer : BE 0649 444 989

IBAN : BE61 7340 4217 6417

Artikel 5 Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, wordt dit aan de consument meegedeeld. De consument kan geen aanspraak maken op eventuele schadevergoeding voor het niet kunnen leveren van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 6 Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. In de productprijzen zijn geen transportkosten begrepen.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 7 Informatie

Extra informatie of informatie over niet getoonde producten kan per e-mail gevraagd worden.

Artikel 8 Leverings- en verpakkingskosten

We maken gebruik van BPost voor de verzending van de pakketten. En hanteren de volgende tarieven ongeacht de grootte en zwaarte van het pakket:

Voor verzending in België:          Afleveren op adres: € 5,70

Afleveren bij pick-up point: € 4,70

Voor verzending in Nederland:    € 13 (tot 1 kg)

                                                 € 17 (tot 5 kg)

Voor verzending naar Frankrijk    € 13 (tot 1 kg)

                                                 € 17 (tot 5 kg)

Voor verzending naar Duitsland   € 13 (tot 1 kg)

                                                 € 17 (tot 5 kg)

Artikel 9 Levering & levertijd

Er wordt getracht binnen 6 werkdagen te leveren, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de betaling. Bij langere levertijden wordt er per e-mail verwittigd. Meestal uit voorraad, tenzij anders vermeld op de leveringsvoorstel-e-mail die na een bestelling aan de consument verstuurd wordt. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Opgeven van een ander leveringsadres is mogelijk wanneer de consument dit verzoekt. Geregistreerde klanten kunnen ten allen tijden in hun in hun mailverkeer met ons zien wat de status is van de levering.

Levering alleen mogelijk in België en Nederland. Andere landen enkel na akkoord door de verkoper voor elke verkoop afzonderlijk.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij verzending berust bij de consument, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10 Betalingen

Na betaling van het volledige bedrag worden de producten zo snel mogelijk verstuurd. Betalingen dienen te gebeuren middels overschrijving op het rekeningnummer dat op de bevestigingsmail vermeld staat.

Artikel 11 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand. Deze bedenktermijn van veertien dagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is. Hiervoor gebruikt de consument het Modelformulier voor herroeping zoals in de bijlage.

De regeling voor het Belgisch herroepingsrecht is te vinden in de artikelen VI.47 tot VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht (WER) voor de overeenkomsten op afstand, en de artikelen VI.67 tot VI.73 WER voor de overeenkomsten gesloten buiten verkoopsruimten. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Retourzendingen geschieden steeds voor risico van de consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Retourzendingen moeten ongeopend in originele verpakking teruggezonden worden.

Artikel 12 Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • die speciaal besteld zijn op verzoek van de consument.
 • die niet in de originele staat van verzending zijn door toedoen van de consument.
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

Artikel 13 Conformiteit en garantie

De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 14 Verloop van een overeenkomst

Nadat de verkoper een bestelformulier en de betaling via de webwinkel www.leefjewijzer.be heeft ontvangen wordt de bestelling in behandeling genomen. Indien er producten besteld zijn die niet op voorraad zijn, is de levertermijn langer en zal de verkoper dit via email melden aan de consument. De consument heeft op dat moment het recht om van de aankoop af te zien. De bestelling zal zo spoedig mogelijk verzonden worden en geleverd worden aan de consument.

Artikel 15 Annulering

Het is mogelijk een bestelling te annuleren voordat u een email heeft ontvangen met daarin de boodschap dat de bestelling is verzonden. Daarna is annulering niet meer mogelijk en kunt u via het herroepingsrecht u bestelde goederen terugsturen. Zie hiervoor artikel 11 en artikel 12. De ontvangen betaling zal zo spoedig mogelijk teruggestort worden op uw rekening.

Artikel 16 Uitsluiting annulering

Uitsluiting van de annulering is mogelijk voor producten:

 • die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die speciaal besteld zijn op verzoek van de consument.

Artikel 17 Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, doch binnen 48 uur na ontvangst van de goederen. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Klachten geven de wederpartij geen recht om betalingen over het niet betwiste gedeelte van de levering op te schorten. Retourzendingen zijn op de kosten van de koper.

Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen (uitgezonderd verlofdagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 Overmacht

 • De verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 • De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • De verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Offerten

Al de offerten zijn vrijblijvend en kunnen middels email worden aangevraagd. Prijzen en voorwaarden zijn slechts bindend voor de duur vermeld in de offerte. Bij gebreke van deze vermelding kunnen zij op elk ogenblik eenzijdig door de verkoper opgezegd worden.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij het gebruik van de aangekochte producten. De consument dient ervoor te zorgen dat hij voldoende kennis heeft van de producten alvorens deze te gebruiken. Het is daarom belangrijk eventuele bijsluiters of gebruiksaanwijzingen goed te lezen. Bijvoorbeeld etherische oliën kunnen door hun hoge concentratie krachtig en gevaarlijk zijn. Bij therapeutisch gebruik of twijfel altijd onderlegde personen raadplegen. Het is belangrijk dat je bij ernstige klachten of ziekten steeds contact op neemt met een huisarts of een specialist. De producten op deze website worden niet als geneesmiddelen erkend en zijn geen medische vervangers van behandelingen of medisch advies. 

Artikel 21 Rechtspraak

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Enkel de Belgische wet is van toepassing.

Artikel 22 Eigendomsrecht

Niets uit teksten van de website, handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Leef(je)wijzer. Productbenamingen en gebezigde namen in de productlijn mogen niet gebruikt of vermenigvuldigd worden. 

Begrippen

Overeenkomst op afstand : Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Consument : Diegene die een bestelformulier middels de webwinkel of e-mail verzendt en alzo een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

Herroepingsrecht : De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand.

Bijlage : Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:   Leefjewijzer

          Streep 23

          2520 Broechem

          leefjewijzer@gmail.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende :

 • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op */ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Informatie

Leef(je)wijzer, huis voor complementaire gezondheiszorg, vorming en coaching
 
Ons adres:
Streep 23, 2520 Broechem
Antwerpen, België
 

Cookies

Copyright © Leef(je)Wijzer